سامانه دعاوی داخلی

در این سامانه ضمن مکانیزه شدن کلیه دعاوی، امکان دسترسی برای مسئولان مختلف اجرایی مؤسسه و موکلان، پیش بینی شده است و قادر می باشند که پیشرفت کار دعاوی خود را رصد نمایند. با توجه به گستردگی حجم پرونده های موجود در مؤسسه، در مرحله اول، داده آمایی دعاویی که به علت اهمیت آنها، توسط معاونت دعاوی داخلی راساً پیگیری شده به اتمام رسید