قرارداد تنقیح بخشی از قوانین مجلس شورای اسلامی

در تاریخ ۹۴/۸/۲۶ قرارداد تنقیح بخشی از قوانین مجلس شورای اسلامی، به مؤسسه حقوقی تأمین عدالت واگذار شد. پیرو انعقاد قرارداد، اولین جلسه هماهنگی اجرای قرارداد، در ۹۴/۸/۳۰ در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.