دعاوی و قراردادهای خارجی

 • مشاوره

  این مؤسسه آمادگی دارد در حوزه های مشروحه زیر در دعاوی و قراردادهای خارجی به شما مشاوره دهد:

  • سرمایه گذاری
  • دعاوی در دادگاه ها و دیوان های داوری
  • مذاکره
  • مصالحه و توافق های اصلاحی و سایر موافقت نامه ها
 • قراردادی

  این مؤسسه آماده است در مذاکره و انعقاد قراردادهای خارجی و یا اداره قراردادها به شرح زیر اقدام کند:

  • مذاکره برای انعقاد قرارداد
  • تنظیم قرارداد
  • مدیریت قرارداد
  • نظارت بر اجرای قرارداد
 • وکالت

  این مؤسسه آمادگی دارد در حوزه های مشروحه زیر در دعاوی و قراردادهای خارجی وکالت شی را بر عهده گیرد:

  • برای انجام امور
  • برای دعاوی در دادگاه ها
  • برای دعاوی در دیوان های داوری
  • برای اجرای احکام
 • داوری

  این مؤسسه می تواند، در موارد مشروحه زیر در طرح دعاوی در دیوانها ی داوری در قراردادهای خارجی بعنوان وکیل یا داور خدمات ارائه دهد:

  • درخواست داوری یا پاسخ به درخواست داوری
  • انتخاب ومعرفی داور
  • تشکیل هیئت داوری
  • تنظیم داوری نامه
  • تهیه دادخواست در داوری یا تهیه لایحه دفاعیه و تهیه کلیه لوایح در تبادل لوایح بعدی
  • جمع آوری مدارک و ادله
  • شرکت در جلسات دیوان داوری
  • دفاع شفاشفاهی و تهیه لوایح بعدی
  • تهیه گزارش های مالی و ارزیابی و فنی بنا بمورد و پاسخ گزارشهای مزبور
  • تهیه شهادت نامه ها
  • نظریه های فنی و حقوقی و غیر آن
 • مراجع رسیدگی

  این مؤسسه آماده است در مراجع قضائی یا داوری خارجی و بین المللی بشرح زیر از جانب موکلین خود اقدام نماید:

  • دادگاه های خارجی
  • دادگاه های بین المللی
  • سازمانهای داوری (LCIA+ICC و غیر آن)
  • داوریهای موردی
  • داوریهای بین دولتین
 • کنفرانس‌ها و سمینارها

  این مؤسسه اماده است تا از طرف موکلین خود در کنفرانسها و سمینارهای خارجی و بین المللی زبانهای اصلی از جانب موکلین خود اعم از دولتی و غیر آن شرکت نماید:

  • تشکیل و اداره کنفرانس ها و سمینارهای حقوقی
  • شرکت در کنفرانس و سمینارها به نمایندگی از موکل