دعاوی و قراردادهای داخلی

دعاوی و قراردادهای داخلی


وصول مطالبات


در صورت انعقاد قرارداد وصول مطالبات، این مؤسسه با داشتن دفاتر در سراسر کشور بدواً در کارگروه های تخصصی خود جنبه های بانکی، ثبتی و حقوقی را مورد بررسی قرار داده و حسب مورد اقدامات مربوط را به صورت مرحله ای و در سرفصل های زیر معمول خواهد داشت:

  • پیگیری از طریق مذاکره

  • ارسال اخطاریه و اظهارنامه

  • اقامه دعوا دحقوقی یا کیفری

  • تقاضانامه صدور اجرائیه

  • انتقال سند مورد وثیقه یا رهن

داوری


 

تنظیم و اصلاح قرارداد ها

 

از اهم خدمات حقوقی این مؤسسه تهیه و تنظیم و اصلاح کلیه قراردادهای حقوقی از جمله : قراردادهای موضوع مدنی، کار، استخدام، تجاری، بازرگانی، پیمانکاری، عمرانی، مشارکتی، عاملیت، اداری، تسهیلات مالی، بیمه ای، سرمایه گذاری و... می باشد
این مؤسسه آمادگی دارد به منظور تسهیل فعالیت های اشخاص حقیقی و حقوقی با سایر شرکت ها، سازمان ها و مؤسسات، تفاهمنامه تخصصی تنظیم نماید تا بتوانید قراردادهای آینده خود را منطبق بر آن تفاهمنامه، منعقد نمایید

نمونه قراردادها

نمونه قرارداد ارائه خدمات مشاوره و انجام خدمات حقوقی

دانلود

قرارداد ارائه خدمات حقوقی

دانلود

قرارداد ارائه خدمات اداری

دانلود