دفتر مرکزی

  • سید خندان – خیابان شهید کابلی – کوچه آگاهی- پلاک 6

  • +98 21 88469125

  • +98 21 88464034

  • +98 21 88467298

  • info@taminedalat.ir

مؤسسه حقوقی تامین عدالت بزرگترین مؤسسه حقوقی کشور با درا ختیار داشتن بیش از ۴۰ نفر کارشناس و متخصص حقوقی و 8 دفتر در سراسر کشور ... درباره ما